Nilalaman

content

list of authors

About Author

AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha

AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha

Born in Riyadh, Saudi Arabia in 1958Intermediate and secondary schools in Riyadh from the Scientific Institute of Forensic Sciences and ArabicDegree in Arabic Language and Literature (198

Ang Babae sa Islam

Ang Babae sa Islam

Aklat

Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito. Naniniwala ako na bagama’t maraming aklat na ang naisulat tungkol sa paksang nauukol sa mga kababaihan sa ilalim ng Relihiyong Islam na tumatalakay sa karapatan, edukasyon, pamana at iba pa, nadarama ko na ang aklat na ito ay makapagbibigay ng isang malawak at kabuuang paliwanag ng lahat ng paksang may kaugnayan sa katayuan ng mga babae sa Relihiyong Islam.

Ang Paunang Pananalita

Ang Paunang Pananalita

Artikulo

Lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah,Subhaanaho wa Ta'aala, , ang Rabb (Panginoon) ng lahat ng nilikha. Nawa'y purihin at itampok ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala,  ang pagbanggit sa Propeta at iligtas siya at ang kanyang pamilya sa anumang pagkukulang at pangalagaan sila mula sa anumang kasamaan.

Ang Pamamaraan ng Pagyakap sa Relihiyong Islam

Ang Pamamaraan ng Pagyakap sa Relihiyong Islam

Artikulo

Ang pagyakap sa Relihiyong Islam para maging isang Muslim ay walang itinakdang rituwal o seremonya na kinakailangang tuparin ng isang tao at wala ring takdang pook o ng mga partikular na tao na dapat kaharapin. Ito ay sa dahilang ang Islam ay tuwirang ugnayan ng tao at ng kanyang Tagapaglikha (ang Allah, Subhaanaho wa Ta'aala ) na walang mga tagapamagitan.

Ang 'Shahaadatain' (Ang Dalawang Pagsaksi sa Pananampalataya)

Ang 'Shahaadatain' (Ang Dalawang Pagsaksi sa Pananampalataya)

Artikulo

Ang Kahulugan ng 'La Ilaaha Illa-Allah'Ito ang diwa ng Tawheed. Sa pamamagitan ng konseptong ito, nilikha ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ang lahat (sangkatauhan, jinn, anghel at maging ang di-nakikita o nakatagong bagay) at sa konseptong ito, nilikha Niya ang Jannah (Paraiso) at ang Jahannam (Impiyerno). Ang Allah Subhaanaho wa Ta'aala  ay nagsabi sa Qur'an, Kabanata Adh-Dhaariyaat, 51:56;

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Iman (Paniniwala) sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Iman (Paniniwala) sa Allah Subhaanaho wa Ta'aala

Artikulo

Ang Kalayaan at Kaligtasan Sa Maling Pagsamba; Kapag tinutupad ng isang tao ang mga patakaran ng Shahaadah, magiging ligtas siya sa pagsamba sa ibang nilikha at maitutuon niya ang lahat ng pagsamba sa Nag-iisang Rabb (ang Allah, Subhaanaho wa Ta'aala ). At ito ang mag-aakay sa tao upang maging malaya sa anumang uri ng maling pagsamba (Shirk).

Ang Paniniwala sa Mga Anghel

Ang Paniniwala sa Mga Anghel

Artikulo

Nararapat na paniwalaan na ang mga anghel ay mula sa paglikha ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala ; walang sinuman ang nakakaalam sa tunay na bilang ng mga ito maliban sa Kanya. Sila ay may sariling ginagalawang daigdig mula sa Al Ghaib (di-nakikita). Sila ay nilikha ng Allah Subhaanaho wa Ta'aala  upang sumamba at sumunod lamang sa Kanya at wala silang kakayahang sumuway sa Kanya. 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Anghel

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Anghel

Artikulo

 Upang ating mauunawaan ang Kadakilaan ng AllahSubhaanaho wa Ta'aala, ang Kanyang Kapangayarihan at Kakayahan, at ang Kanyang Lubos na Kaalaman mula sa kagila-gilalas, kahanga-hanga na Kanyang mga nilikha na nagbibigay ng matatag na katibayan o patunay sa Kadakilaan ng Tagapaglikha. 

Ang Paniniwala sa Mga Propeta at Sugo ng Allah

Ang Paniniwala sa Mga Propeta at Sugo ng Allah

Artikulo

Dapat maniwala bilang Muslim na ang Allah ay pumili ng mga mabubuting tao mula sa lipon ng sangkatauhan bilang mga Propeta at Sugo na Kanyang ipinadala sa lahat ng nilikha upang magdala ng partikular na batas; upang sambahin at tumalima sa Allah , at magtatag ng Kanyang Relihiyon at mapanatili ang Kanyang Kaisahan (Tawheed).

Sino si Propeta Muhammad ?

Sino si Propeta Muhammad ?

Artikulo

Ang kanyang buong pangalan ay Muhammad bin Abdullah bin Abdul-Muttalib bin Haashim, at ang kanyang 'kunyah' ay Abdul-Qaasim. Siya ay mula sa tribu ng Qureish na ang mga ninuno ay nagmula kay 'Adnaan'. Si 'Adnaan' ay mula sa mga anak ni Ismael , ang Propeta ng Allah at anak ni Abraham , ang 'Khaleel' ng Allah .

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Sugo at Propeta

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Sugo at Propeta

Artikulo

Ating lubos na mauunawaan ang habag at pagmamahal ng Allah para sa Kanyang mga alipin, sa dahilang nagpadala Siya ng mga Sugo at Propeta upang ipaghayag ang Kanyang Relihiyon at sila ay nagbigay ng tunay na halimbawa kung papaano isakatuparan ang tamang pamumuhay bilang alipin at kung paano ipalaganap ang katotohanan ng kanilang mensahe.

Paano Isinasagawa ang Ghusl (Ganap na Paliligo) ?

Paano Isinasagawa ang Ghusl (Ganap na Paliligo) ?

Artikulo

Ang Layunin (Niyyah), dapat magkaroon ng layunin (sa puso) ang isang taong magsasagawa ng Ghusl (ganap na paliligo) upang padalisayin ang sarili mula sa maruming kalagayan, maging ito man ay sa kalagayang Janaabah (pagkaraang makipagtalik sa asawa), sa pagkakaroon ng buwanang regla o mula sa pagdurugo sanhi ng panganganak (para sa mga kababaihan). 

Ang 'As-Salaah' (Pagdarasal)

Ang 'As-Salaah' (Pagdarasal)

Artikulo

Pagkaraang magpahayag ng 'Shahaadah', isang tungkulin ang magsagawa ng pagdarasal (As-Salaah) ng limang ulit, sapagka't ito ang gulugod ng relihiyon, na kung ito ay hindi isinasagawa ng isang tao ang kanyang pagiging Muslim ay hindi maisasaalang-alang na ganap.

Ang 'Zakaah'

Ang 'Zakaah'

Artikulo

Isa sa mga tungkulin ng Muslim ay ang pagbabayad ng 'Zakaah' (itinakdang Kawanggawa) sa mga karapat-dapat na makatanggap nito. 

Ang Sawm (Pag-aayuno) sa Buwan ng 'Ramadhan'

Ang Sawm (Pag-aayuno) sa Buwan ng 'Ramadhan'

Artikulo

Kailangang mag-ayuno ang isang Muslim sa buwan ng Ramadhan, sa bawa't taon. Nararapat na umiwas sa lahat ng bagay na makasisira sa pag-aayuno, tulad ng pagkain, pag-inom at pakikipagtalik ng mag-asawa mula sa oras ng pagtawag o hudyat ng 'Salatul-Fajr' hanggang sa pagtawag o hudyat ng pagsapit ng 'Salaatul-Maghrib' bilang tanda ng pagtalima o pagsunod sa kautusan ng Allah

Ang Hajj (Paglalakbay sa Makkah)

Ang Hajj (Paglalakbay sa Makkah)

Artikulo

Ang pagsasagawa ng Hajj ay isang tungkulin ng isang Muslim minsan sa kanyang tanang buhay. Ang Hajj ay isang banal na paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (ang Ka'bah) upang magsagawa ng mga itinakdang rituwal sa mga partikular na pook at partikular na oras.

Ang Pagsasagawa ng 'Hajj'

Ang Pagsasagawa ng 'Hajj'

Artikulo

 Ang Hajj ay may tatlong uri at ang mga ito ay mayroong kanya-kanyang natatanging mga rituwal na dapat gampanan. Ang pinakamagandang uri ay ang tinatawag na 'Tamattu', na kung saan ang Hajj at 'Umrah ay isinasagawa nang magkahiwalay at magkasunod sa banal na panahon ng Hajj. 

Ang Ibadah (Pagsamba) sa 'Allah'

Ang Ibadah (Pagsamba) sa 'Allah'

Artikulo

 dapat nating malaman na ang pagsamba ay tungkulin ng lahat ng mga Muslim na may tamang pag-iisip at may tamang gulang. Ang pagsasagawa ng mga haligi ng Islam ay daan sa pagpasok sa Paraiso pagkaraan ng habag ng Allah 

 Ang Mga Kautusan ng Islam

Ang Mga Kautusan ng Islam

Artikulo

Mga kapatid, hanapin ang landas ng inyong pakikipag-ugnayan sa lipunan at sa iba pa batay sa mga aral at tagubilin (Sunnah) ng Propeta

Ang Mga Piling Du'aa (Panalangin, Pagsusumamo) at Pag-uugali

Ang Mga Piling Du'aa (Panalangin, Pagsusumamo) at Pag-uugali

Artikulo

Banggitin ang Pangalan ng Allah  (sa pagsabing 'Bismillah') bago kumain o uminom. Pagkatapos kumain at uminom ay dapat na magpasalamat sa Kanya [sa pamamagitan ng pagsabing 'Alhamdulillah' (papuri at pasasalamat ay para sa Allah ]. .

Ang Mga Payong Pagkakapatiran

Ang Mga Payong Pagkakapatiran

Artikulo

Dapat malaman na ang lahat ng mga nakaraang kasalanan ng isang taong yumakap sa Islam nang buong katapatan ay pinatatawad ng Allah .