Nilalaman

Listahan ngvideos

Videos

Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura

Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura

Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura

Ang Tatlong mga Saligan

Ang Tatlong mga Saligan

Ang Tatlong mga Saligan.

Ang Mabuting pakikitungo

Ang Mabuting pakikitungo

Ang Mabuting pakikitungo

Salaah Al-Witr

Salaah Al-Witr

Salaah Al-Witr

PAGMAMAHAL NG ALLAH

PAGMAMAHAL NG ALLAH

PAGMAMAHAL NG ALLAH

PAGDADAKILA SA MAKKAH

PAGDADAKILA SA MAKKAH

PAGDADAKILA SA MAKKAH

Pag-iwan sa Qur’an

Pag-iwan sa Qur’an

Pag-iwan sa Qur'an

Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Pagsasalaysay sa Sinabi ng Propeta (saw): Ang Sinumang Pinakahuling Salita ang Laa ilaaha illallaah, siya ay Makakapasok sa Paraiso)), Kalakip ang Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Banal na Salitang ito.

Wala sa Islam ang Mabuting Bid’ah

Wala sa Islam ang Mabuting Bid’ah

Pagpapaliwanag na ang Lahat ng Bid`ah ay Pagkaligaw at wala sa Islam ang Sinasabing Mabuting Bid`ah.

Kabanata An-Nisa’ (56-57)

Kabanata An-Nisa’ (56-57)

Pagpapaliwanag sa kabanata ng Nisa’bilang (56-57) sa wikang Tagalog

Ang Kadakilaan ng kawang-gawa

Ang Kadakilaan ng kawang-gawa

Isang Pagpapaliwanag tungkol sa kadakilaan ng kawang-gawa at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim at sa sambayanang Muslim.

Ang Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin

Ang Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin

Pagpapaliwanag sa Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin kalakip ang pagbanggit sa mga Kalagayan ng Hindi Ipinahihintulot ang Pagtaas ng mga Kamay dito.