අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

Every choice we make has an impact. This lecture discusses what we should be doing. It was delivered at the CIMB Islamic in Kuala Lumpur, Malaysia.


නිර්දේශ කිරීම මුස්ලිම් පිළිවෙත්

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට