Nilalaman

Listahan ngarticles

articles

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 1 ng 2)

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 1 ng 2)

Ang paniniwala sa mga propeta ng Diyos ay isang pangunahing bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim. Ang pangalawang bahagi ay ipapakilala ang lahat ng mga propeta bago si Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan) na binanggit sa banal na kasulatan ng mga Muslim mula  kay Adan hanggang kay Abraham at sa kanyang dalawang anak.