• Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

  Ang Islam ay naghihikayat sa atin na magkaroon ng mabubuting intensyon, positibong kaugalian at mabubuting damdamin sa ibang tao

  18/06/2017
  785
 • Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

  Ang Islam ay nagtutungo sa tunay na katotohanan at tagumpay, katiwasayan ng isip, ganap na kasiyahan, kaligtasan at buhay na walang hanggan

  18/06/2017
  869
 • Ano ang nagagawa ng Islam?

  Ang Islam ay malinaw na sumasagot sa mga makabuluhan at kritikal na mga katanungan natin

  18/06/2017
  830
 • Mga Katuruan ng Islam

  Ang Islam ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng mapayapa at magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, sarili at sa iba

  18/06/2017
  1699
 • Mga Katuruan ng Islam

  Ang Islam ay gumagabay sa atin na huwag saktan, magalit, lumabag, ibaba, kamuhian ang iba

  18/06/2017
  1261
 • Mga Katuruan ng Islam

  Nagtuturo ang Islam sa atin na ang sangkatauhan ay pantay-pantay kahit na anumang lahi, kulay o nasyonalidad

  18/06/2017
  746
 • Mga Katuruan ng Islam

  Ang Islam ay naghihikayat sa atin na mag-isip, magnilay-nilay, mag-rason at ibatay ang ating paghusga sa may proweba.

  18/06/2017
  725
 • Mga Katuruan ng Islam

  Ang Islam ay nag-uutos sa atin na maging mabuti at alagaan angating mga pamilya, asawa at mga anak

  18/06/2017
  724
 • Mga Katuruan ng Islam

  Hinihikayat tayo ng Islam na tumulong, pakainin at alalalayan ang mga mahihina, mahihirap, nangangailangan at may mga kapansanan

  18/06/2017
  691
 • Mga Katuruan ng Islam

  Ang Islam ay gumagabay sa atin na igalang at alagaan ang ating mga magulang at mas nakakatanda

  18/06/2017
  701
 • Ang maluwalhating Qur’an

  Ang maluwalhating Qur’an ay ang huling kapahayagan ng nag-iisang tunay na Diyos(Allah), na ipinihayag kay Propeta Muhammad

  18/06/2017
  645
 • Ano ang nagagawa ng Islam?

  Ang isang Muslim ay ang sumusuko sa nag-iisang tunay na Panginoon, Ang tagapaglikha

  18/06/2017
  677
Piliin ang iyong Lenguahe