Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 1 ng 2)

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 1 ng 2)

articles

Ang paniniwala sa mga propeta ng Diyos ay isang pangunahing bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim. Ang pangalawang bahagi ay ipapakilala ang lahat ng mga propeta bago si Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan) na binanggit sa banal na kasulatan ng mga Muslim mula  kay Adan hanggang kay Abraham at sa kanyang dalawang anak.

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 2 ng 2)

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 2 ng 2)

articles

Ang pangalawang bahagi ng lohikal na argumento na nagpapatunay na ang katotohanan ay tiyak at walang kaugnay, sa pamamagitan ng iba’t ibang prinsipyong panrelihiyon sa sari-saring panahon at lugar.

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 1 ng 2)

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 1 ng 2)

articles

Ang unang bahagi ng lohikal na argumentong nagpapatunay na ang katotohanan ay tiyak at walang kaugnayan, sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga moral at mga kaasalan sa iba’t-ibang mga oras at mga lugar.

Kapatawaran para sa Lahat ng mga Nakaraang Kasalanan

Kapatawaran para sa Lahat ng mga Nakaraang Kasalanan

articles

Ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Diyos patungkol sa mga kasalanan na kanilang nagawa sa kanilang buhay, sapagkat tunay na ang Diyos, Ang Pinaka-Mapagpatawad at Maawain, ay nagagawang magpatawad ng lahat ng mga kasalanan.