Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Balita Mula sa Nakaraan

Balita Mula sa Nakaraan

articles

Ang mga kasaysayang ipinahayag ng Propeta Muhammad (pbuh) ukol sa mga tao ng nakaraan ay isang katibayan ng kanyang pagkapropeta.

Balita Mula sa Nakaraan

Balita Mula sa Nakaraan

articles

Ang mga kasaysayang ipinahayag ng Propeta Muhammad (pbuh) ukol sa mga tao ng nakaraan ay isang katibayan ng kanyang pagkapropeta.

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 1 ng 2): Sa Kani-kanilang Relihiyon

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 1 ng 2): Sa Kani-kanilang Relihiyon

articles

Maraming nagkakamali sa paniniwala na ang Islam ay hindi nagpapahintulot na umiral ang iba pang mga relihiyon na mayroon na sa mundo. Tatalakayin ng artikulong ito ang ilan sa mga pundasyon na inilatag mismo ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pakikipag-ugnayan sa mga tao ng ibang mga pananampalataya, na may praktikal na mga halimbawa mula sa kanyang buhay. Bahagi 1: Mga halimbawa ng pagpapahintulot sa relihiyon para sa mga tao ng ibang mga paniniwala na matatagpuan sa saligang batas na inilatag ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala)

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 2 ng 2): Kalayaan sa Relihiyon at Pulitika

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 2 ng 2): Kalayaan sa Relihiyon at Pulitika

articles

Maraming nagkakamali sa paniniwala na ang Islam ay hindi pinahihintulutan ang pag-iral ng iba pang mga relihiyon na mayroon na sa mundo. Tatalakayin ng artikulong ito ang ilan sa mga pundasyon na inilatag mismo ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pakikipag-ugnayan sa mga tao ng ibang mga pananampalataya, na may praktikal na mga halimbawa mula sa kanyang buhay. Bahagi 2: Marami pang mga halimbawa mula sa buhay ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na naglalarawan ng kanyang pagkamaunawain sa ibang mga relihiyon.