Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

videos

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Sugo ng Allah: (Ang pinakamainam sa inyo ay yaong pinag-aaralan ang Qur’an at kanyang itinuro), kasunod ang pagsalaysay tungkol sa kabutihan ng pag-aaral ng wikang arabik.