Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Salah [o Pagdarasal].

Salah [o Pagdarasal].

articles

Isang kaugnayan sa pagitan ng alipin at ng kanyang Panginoon, nakakapanalangin siya rito nang taimtim at nakakapaghingi ng kapatawaran at nakakapaghiling ng tulong at kaluwagan, at ito’y sa pamamagitan ng Salah (pagdarasal) ng limang beses sa loob ng isang araw sa mga takdang oras nito.

Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

videos

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Sugo ng Allah: (Ang pinakamainam sa inyo ay yaong pinag-aaralan ang Qur’an at kanyang itinuro), kasunod ang pagsalaysay tungkol sa kabutihan ng pag-aaral ng wikang arabik.