Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Sino si Propeta Muhammad ?

Sino si Propeta Muhammad ?

articles

Ang kanyang buong pangalan ay Muhammad bin Abdullah bin Abdul-Muttalib bin Haashim, at ang kanyang 'kunyah' ay Abdul-Qaasim. Siya ay mula sa tribu ng Qureish na ang mga ninuno ay nagmula kay 'Adnaan'. Si 'Adnaan' ay mula sa mga anak ni Ismael , ang Propeta ng Allah at anak ni Abraham , ang 'Khaleel' ng Allah .

Ang Unang Pagsaksi

Ang Unang Pagsaksi

articles

“Nagtanong ako sa iyo kung kayo ba noon ay nagpaparatang sa kanya ng kasinungalingan bago pa niya sabihin ang anumang sinabi na niya at binanggit mo na hindi. Kaya naman nalalaman ko nga na hindi nangyari na iiwan niya ang pagsisinungaling sa mga tao at magsisinungaling naman siya kay Allah.

Ang Konsepto ng Propeta sa Islam

Ang Konsepto ng Propeta sa Islam

articles

Ayon sa Islam, ang Allah ay lumikha ng tao para sa banal na layunin ang manampalataya sa Kanya at mamuhay ng matuwid ng ayon sa Kanyang mga aral at patnubay..........