Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 1 ng 2): Sa Kani-kanilang Relihiyon

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 1 ng 2): Sa Kani-kanilang Relihiyon

articles

Maraming nagkakamali sa paniniwala na ang Islam ay hindi nagpapahintulot na umiral ang iba pang mga relihiyon na mayroon na sa mundo. Tatalakayin ng artikulong ito ang ilan sa mga pundasyon na inilatag mismo ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pakikipag-ugnayan sa mga tao ng ibang mga pananampalataya, na may praktikal na mga halimbawa mula sa kanyang buhay. Bahagi 1: Mga halimbawa ng pagpapahintulot sa relihiyon para sa mga tao ng ibang mga paniniwala na matatagpuan sa saligang batas na inilatag ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala)

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 2 ng 2): Kalayaan sa Relihiyon at Pulitika

Ang Pagpapahintulot ng Propeta sa Ibang mga Relihiyon (bahagi 2 ng 2): Kalayaan sa Relihiyon at Pulitika

articles

Maraming nagkakamali sa paniniwala na ang Islam ay hindi pinahihintulutan ang pag-iral ng iba pang mga relihiyon na mayroon na sa mundo. Tatalakayin ng artikulong ito ang ilan sa mga pundasyon na inilatag mismo ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pakikipag-ugnayan sa mga tao ng ibang mga pananampalataya, na may praktikal na mga halimbawa mula sa kanyang buhay. Bahagi 2: Marami pang mga halimbawa mula sa buhay ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na naglalarawan ng kanyang pagkamaunawain sa ibang mga relihiyon.

Sino si Propeta Muhammad ?

Sino si Propeta Muhammad ?

articles

Ang kanyang buong pangalan ay Muhammad bin Abdullah bin Abdul-Muttalib bin Haashim, at ang kanyang 'kunyah' ay Abdul-Qaasim. Siya ay mula sa tribu ng Qureish na ang mga ninuno ay nagmula kay 'Adnaan'. Si 'Adnaan' ay mula sa mga anak ni Ismael , ang Propeta ng Allah at anak ni Abraham , ang 'Khaleel' ng Allah .

Ang Unang Pagsaksi

Ang Unang Pagsaksi

articles

“Nagtanong ako sa iyo kung kayo ba noon ay nagpaparatang sa kanya ng kasinungalingan bago pa niya sabihin ang anumang sinabi na niya at binanggit mo na hindi. Kaya naman nalalaman ko nga na hindi nangyari na iiwan niya ang pagsisinungaling sa mga tao at magsisinungaling naman siya kay Allah.