Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang mga Propesiya ng Quran

Ang mga Propesiya ng Quran

articles

Ang katuparan ng mga ibat-ibang mga propesiya  sa banal na Quran ay malinaw na ebidensya  na ito ay nagmula sa Banal na pinagmulan o mapagkukunan.

Ang di Matugunang Hamon

Ang di Matugunang Hamon

articles

Ang kawalan ng kakayahan ng mga Arabo sa panahon ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), mga Arabong sumunod sa kanya, at ang mga di Arabo na matugunan ang hamon ng Quran: na gumawa ng kagaya nito.