Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin.


Lenguahe