Nilalaman

Listahan ngvideos

Videos

Kuwento ng mga nakapsok sa Kuweba

Kuwento ng mga nakapsok sa Kuweba

isang napakagandang kuwento ng tatlong kalalakihan na nakapasok sa isang kuweba; alamin kung ano ang nangyari sa kanila.

Dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Muslim

Dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Muslim

ito ay video tungkol sa usapin ng mga kadahilanan kung bakit nagkawatak-watak ang mga Muslim.

Anong uring lalaki ang dapat piliin ng babae?

Anong uring lalaki ang dapat piliin ng babae?

Ang video na ito ay patungkol sa paraan ng tamang pagpili ng babae sa lalaking nais siyang pakasalan.

Mga dahilan ng pagpapakasal sa mga babae

Mga dahilan ng pagpapakasal sa mga babae

isang video tungkol sa mga kadahilanan ng mga kalalakihan sa mga babae; alamin sa video na ito kung sino ang dapat piliin.

Ang pamamaraan ng pagbasa ng Qur'an

Ang pamamaraan ng pagbasa ng Qur'an

Ang maganda asal at pamamaraan ng pagbabasa ng Qur'an.

Ang Pagtatayammum

Ang Pagtatayammum

Ang Pagtatayammum.

Ang Pamamaraan ng salah ng may sakit

Ang Pamamaraan ng salah ng may sakit

Ang Pamamaraan ng salah ng may sakit.

Ang paghaplos sa spatos

Ang paghaplos sa spatos

Ang paghaplos sa spatos.

10 Katotohanan tungkol kay Hesus

10 Katotohanan tungkol kay Hesus

Ito ang sampong katotohanan tungkol kay Hesukristo sa Islam, inihahandog namin ang mga ito sa bawat isa na nagmamahal kay Hesus at sa kanyang Ina na si Maria (Sumakanila ang kapayapaan).Ito ang ilan sa mga ebidensya na nagpapatunay ng tunay na pagmamahal at pagtanggap ng mga Muslim sa mga ito.May pagkukulang ang sinumang sumusunod sa Islam maliban kung mamahalin ang mga ito.Sa pamamagitan ng mga katotohanang ito, ang bawat taong may makatarungang pag-iisip ay kikilalanin na ang mga Muslim ang silang pinakamainam sa mga tao na nagpapakita ng paggalang, pagmamahal at pagsunod kay Kristo (sumakanya ang kapayapaan) at ang tunay na pagmamahal na ito kay Kristo ang siyang tiyak na maghahatid sa atin tungo sa Islam.

Ang Palagiang pag alaala sa Allah

Ang Palagiang pag alaala sa Allah

Ang Palagiang pag alaala sa Allah.

ang pagmamalabis sa pagmamahal sa mga awliya

ang pagmamalabis sa pagmamahal sa mga awliya

ang pagmamalabis sa pagmamahal sa mga awliya.

ang paghingi ng tulong liban sa Allah

ang paghingi ng tulong liban sa Allah

ang paghingi ng tulong liban sa Allah.