Qabiyyee

Tarreearticles

articles

Maalummaa Soomana Ramadaanaa

Maalummaa Soomana Ramadaanaa

Soomanni baatii ramadaanaa, utubaa tokko kan utubaalee islaamaa irraa taheedha, dhirqama islaamaa kan quraanaa, hadiisaa fii ijmaa'aan mirkanaayee jiru. 

Hiikkaa soomanaa

Hiikkaa soomanaa

Soomanni akkaa hiikkaa afaaniitti ufqabuudha. Fakkenyaaf  Rabbiin s.w. akkana jedhe ''innii nazartu lirrahmaani sowman '' hiikkaan " ani ufqabuu rahmaaniif qodhaa godhee jira"  jechuudha.

Naamusoota islaamaa

Naamusoota islaamaa

Sagantaa kana keessatti namusootaa salaamtaa, teessumaa, nyaataafii dhugaatii, hirriibaa, kadhaa Rabbii fii karaa deemsaa bal’inaan dhihaatee jira.