Qabiyyee

content

list of authors

About Author

Naji Ibrahim Al-Arfaj

Naji Ibrahim Al-Arfaj

Dr. Naji al-Arfaj attended Michigan State University, USA and completed his M.A. and Ph.D. in Applied Linguistics in 1995. He spent more than 20 years researching comparative religion. His la

Ergaa tokko qofa

Ergaa tokko qofa

Kitaaba

sagantaan kuni kitaaba namootaa karaa gabaabaan islaamummaa baranii itti seenuu fedhaniif barnoota gayaa qaba.Ragaawwan qur’aanaafii towraatiifii injiil irratti hundaawaadha. fuula 38 qaba.