Qabiyyee

content

list of authors

About Author

Jamaal Muhammad Ahmed

Jamaal Muhammad Ahmed

shekh Jamaal Muhammad Ahmed

Xahaaraa fi salaata

Xahaaraa fi salaata

Kitaaba

Sagantaan kun waayee wuduu, tayamuuma, dhiqannaa qaamaa bal’inaan dubbata barnoota salaataatis guututti qaba.

Miidhaa shirkii

Miidhaa shirkii

Viidiyoo

Sagantaan kun waayee miidhaa shirkii jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

barnoota iidaa

barnoota iidaa

Viidiyoo

sagantaan kun barnootaafii seera iidaa nama hubachiisa.

seera qalma udhiyyaa

seera qalma udhiyyaa

Viidiyoo

sagantaan kuni waan guyyaa iidaa qalan  udhiyyaa seera isiirraa dubbata.

Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

Viidiyoo

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

Namoota gaggaarii keessatti daangaa dabruu

Namoota gaggaarii keessatti daangaa dabruu

Viidiyoo

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

Waan haraam ta namni laaffise Falafel godhu

Waan haraam ta namni laaffise Falafel godhu

Viidiyoo

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

or Farshoo dhuguu

or Farshoo dhuguu

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

or Raga dharaa bahuu

or Raga dharaa bahuu

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa - 4

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa - 4

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -4

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -3

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -2

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -1

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu - 1

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu - 1

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -01

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -2

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -2

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -02

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -3

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -3

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -03

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -04

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -04

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -04

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu - 5

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu - 5

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -05

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -6

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -6

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -06

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -07​

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -07​

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -07

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -08

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -08

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -08

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -09

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -09

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -09

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -10

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -10

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -10

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -11

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -11

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -11

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -12

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -12

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -12

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -13

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -13

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -13

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -14

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -14

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -14

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -15

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -15

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -15

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -16

​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -16

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -16

Seera zakaa fixrii

Seera zakaa fixrii

Barruu

Barruu kana keessatti seera zakaa fixrii yeroo fii akkaataa isiitu balinaan ibsame.

Naamusoota islaamaa

Naamusoota islaamaa

Barruu

Sagantaa kana keessatti namusootaa salaamtaa, teessumaa, nyaataafii dhugaatii, hirriibaa, kadhaa Rabbii fii karaa deemsaa bal’inaan dhihaatee jira.

Naamusa kadhaa Rabbii

Naamusa kadhaa Rabbii

Barruu

Barruun kun naamusa kadhaa Rabbii tii fi waan duaaiin walqabatu qajeellotti nama barsiisa.

mallattoo laafina iimaanaa 1

mallattoo laafina iimaanaa 1

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 2

mallattoo laafina iimaanaa 2

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 3

mallattoo laafina iimaanaa 3

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 4

mallattoo laafina iimaanaa 4

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 5

mallattoo laafina iimaanaa 5

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 6

mallattoo laafina iimaanaa 6

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 7

mallattoo laafina iimaanaa 7

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

mallattoo laafina iimaanaa 8

mallattoo laafina iimaanaa 8

Viidiyoo

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

Hiikkaa soomanaa

Hiikkaa soomanaa

Barruu

Soomanni akkaa hiikkaa afaaniitti ufqabuudha. Fakkenyaaf  Rabbiin s.w. akkana jedhe ''innii nazartu lirrahmaani sowman '' hiikkaan " ani ufqabuu rahmaaniif qodhaa godhee jira"  jechuudha.

Maalummaa Soomana Ramadaanaa

Maalummaa Soomana Ramadaanaa

Barruu

Soomanni baatii ramadaanaa, utubaa tokko kan utubaalee islaamaa irraa taheedha, dhirqama islaamaa kan quraanaa, hadiisaa fii ijmaa'aan mirkanaayee jiru. 

Qajeelfama nabii s.a.w. Ramadaana kessa.

Qajeelfama nabii s.a.w. Ramadaana kessa.

Barruu

Aaadaan nabiikeenyaa s.a.w. ramadaana keessaa ibaadaa Rabbii gosa adda addaa irraa  guddisuudha.Jibriil halkan Ramadaanaa hundaawu nabitti dhufeeti qura'ana wajji qara'an,Nabiin yogguu jibriil itti dhufe qilleensa bubbisurra keyritti daddafa.

Waan nama soomanaa irraa barbaachisu

Waan nama soomanaa irraa barbaachisu

Barruu

Namni soomanaa ibaadaa Rabbii heddummeessuu barbaachisa, haraam hundarraa fagaachuu qaba, salaata shanan yeroo isiitti jamaa'aadhaan salaatuu qaba, kijiba dhiisuu qaba, nama hamachuu, nama gowwoomsuu, dhala (Ribaa) nyaachuu, fii jechootaa fii hojiilee dhoowwa tahe hundarraa fagaachuu barbaachisa.

Guddina sadarkaa ramadaanaa

Guddina sadarkaa ramadaanaa

Barruu

inni ji'a qur'aanni isakeessatti buufame tahuu, kun waan jiini kun ittii sadarkaa guddaa argate keessaa kan hangafaati.

Faaydaa fi hikmaa soomanaa

Faaydaa fi hikmaa soomanaa

Barruu

Jaalala Rabbii barbaachaaf waan lubbuun feetu dhiisuu.akka kanaan galata isaa argatanii, jannata isaa badhaafaman

Seera barbaachisaa soomanaa

Seera barbaachisaa soomanaa

Barruu

Soomana furiinsa jarjarsuu,yogguu aduun seenuu mirkaneyfatan.Nabiin s.a.w. akkana jedhan ''namni toltumarra jira waan soomana furaa jarjarseen''bukhaarii fi muslim.

Wantoota soomana balleysu

Wantoota soomana balleysu

Barruu

saalaa godhuu guyyaa soomanaa, kun soomana balleessaa,garuu guyyaa isaa kanhafee soomana itti fufuu qabaa,guyyaa kana qadaa kafaluu qaba,adaba kaffaaraa guddotu isarraa barbaachisaa,-isiinis gabra tokko bilisoomsuudha,yoo hinargatin ji'a lama walitti dhaabee soomanuudha,yoo hindandayin miskiina jahaatama.

Tooftaa jiruu gammachuu -01

Tooftaa jiruu gammachuu -01

Viidiyoo

kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -01.

Tooftaa jiruu gammachuu -02

Tooftaa jiruu gammachuu -02

Viidiyoo

kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -02

Tooftaa jiruu gammachuu -03

Tooftaa jiruu gammachuu -03

Viidiyoo

kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -03

Rabbirratti irkachuu

Rabbirratti irkachuu

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.