Qabiyyee

content

list of authors

About Author

Jamal Muhammad ahmad

Jamal Muhammad ahmad

Jamal Muhammad ahmad

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

Kitaaba

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa.  Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.

Sababaa injifannoo

Sababaa injifannoo

Sagalee

Sagantaan kun waayee sababaa injifannoo waan jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Barnoota Hajjiifii Umraa (Kutaa 1ffaa)

Barnoota Hajjiifii Umraa (Kutaa 1ffaa)

Sagalee

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Barnoota hajjiifi umraa (kutaa 2ffaa)

Barnoota hajjiifi umraa (kutaa 2ffaa)

Sagalee

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Firummaa Maxxansuu

Firummaa Maxxansuu

Sagalee

Sagantaan kun waayee firummaa maxxansuu mata duree jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Badiilee Gurguddoo 1

Badiilee Gurguddoo 1

Sagalee

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

Badiilee gurguddoo 2

Badiilee gurguddoo 2

Sagalee

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -4

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -4

Viidiyoo

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji’a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji’a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji’a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -4

Ramadaana keessa umraa godhuu

Ramadaana keessa umraa godhuu

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

rakaaa lameen fajrii salaatuu

rakaaa lameen fajrii salaatuu

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

nama ummanni gaariin isa dubbate

nama ummanni gaariin isa dubbate

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

nama rakkateef irratti laaffisuu

nama rakkateef irratti laaffisuu

Viidiyoo

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

Kitaaba

kitaabni kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

Kitaaba

Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur'aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

HADIISA 30 DUBARTOOTAAF

HADIISA 30 DUBARTOOTAAF

Kitaaba

Kitaabni kuni dubartii muslimaatiif gorsa guddaa hadiisarratti bu'ureeffate uf keessaa qaba.

Xahaaraa fi salaata

Xahaaraa fi salaata

Kitaaba

Sagantaan kun waayee wuduu, tayamuuma, dhiqannaa qaamaa bal’inaan dubbata barnoota salaataatis guututti qaba.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

Kitaaba

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.