Qabiyyee

Tarreebooks

Books

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

kitaabni kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

Kitaabni kuni hadiisa shantama ufkeessaa qaba matadureelee gorsa adda addaa irraa dubbata, arba'iina nawaawiyyii jedhama, irraa filatamaa kitaabban hadiisa keessaa isa tokkoodha.

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. kan lammaffaa seera soomana ramadaanaattu ibsama.

Seera Hajjiifii Umrah

Seera Hajjiifii Umrah

Kitaaba kana keessatti barnoota hajjiifii umraattu bifa gabaabaan dhihaata. suuraaleen gargaaramee nama hubachiisa.

Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah

Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah

kitaaba kana keessatti barnoota bu’ura aqiidaa sirrooftuu muslimtootaattu ibsame.waayee towhiida Rabbiitii fii maqaleefii sifaata isaa keessatti ibsa guddaa qaba. Ragaalee qur’aanaafii hadiisaarratti hundaawuudhaan.

KUTAALEE AQIIDAA

KUTAALEE AQIIDAA

Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa.  Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.

MALLATTOO LAAFINA IIMAANAA

MALLATTOO LAAFINA IIMAANAA

Kitaabni kuni Rakkoo guddoo muslimtootaa tan taate rakkina dadhabina iimaanaati ibsa, furmaataafii wal'aansas ni akecka. DHUKKUBA - SABABA ISAA - WALLAANSA