Qabiyyee

Tarreebooks

Books

MALLATTOO LAAFINA IIMAANAA

MALLATTOO LAAFINA IIMAANAA

Kitaabni kuni Rakkoo guddoo muslimtootaa tan taate rakkina dadhabina iimaanaati ibsa, furmaataafii wal'aansas ni akecka. DHUKKUBA - SABABA ISAA - WALLAANSA

KAAYYOO HAJJII

KAAYYOO HAJJII

kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamtceftu ibsama. faaydaan bu'aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe haijiraa akka argamu ibsamee jira.

Hisnul muslim

Hisnul muslim

Kitaaba kana keessatti zikrii ganamaaf galgalaa tiifii duaaiiwwan adda addaa barbaachiftu ibsamee jira.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.

Aqiidaa kee qabadhu

Aqiidaa kee qabadhu

Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf adeeysiti,bifa qaafi fi deebiitiin qophooyte.

akkaataa salaata nabiyyii (s.a.w.)

akkaataa salaata nabiyyii (s.a.w.)

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.