Guide to Islam, A Brief Guide to Understand Islam & Muslims

qajeelcha qara islaamaa

The Easy Way to Know About Islam

karaa salphaaa islaamummaa hubachuuf qopheessine, muslimtootaafii kanneen muslimtoota hintahinis.wanni sirra jiru dandeettii tee hubachuuf qormaata kana hojjadhu. Eegasii sadarkaa keetiin barnoota siif ergina.

dabalata dubbisi

fuuleen gaditti