Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

DUAAYII JANAAZAA

DUAAYII JANAAZAA

videos

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du'aa'iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara'amtutu ibsamee jira.

gufuu kararraa kaasuu

gufuu kararraa kaasuu

videos

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.