Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

KUTAALEE AQIIDAA

KUTAALEE AQIIDAA

books

Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.

gufuu kararraa kaasuu

gufuu kararraa kaasuu

videos

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.