Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

books

Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur'aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

books

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa.  Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.