Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

videos

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -2

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

videos

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -3

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa - 4

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa - 4

videos

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -4

Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne

Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne

videos

Kuni beekkomsa hubannoo 10 Kan sadarkaa masiih islaama keessatti qabu ibsuudha. Nama dhugaan masiihiifii haadha isaa Maryam jaalatuuf dhiheessina. Kuni raga muslimtoonni isaan kana lameen jaalachuufii kabajuuti. Kanaan malee iimaanni muslimaa hinguutamu. Barnoonni kuni Nama haqaa yaadu hunda -akka muslimtoonni nama kamiiyyuu caalaa masiih jaalataniifii kabajan-nihubachiisa. Jaalalli masiih kandhugaa gama islaamummaa akka oofee nugeessu beekamaadha.

or Raga dharaa bahuu

or Raga dharaa bahuu

videos

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

or Farshoo dhuguu

or Farshoo dhuguu

videos

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

videos

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

Miidhaa shirkii

Miidhaa shirkii

videos

Sagantaan kun waayee miidhaa shirkii jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.