Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Ergaan nabi Muhammad

Ergaan nabi Muhammad

cards

Ergaan Nabi Muhammad saw wanni dhufteef: Rabbii Nabi Ibraahiim Gabbaruu, ilmaan namaa  walqixxeessuu, mirga dubartootaa tii fi wal qixxummaa hawaasaa kabajuuni.

Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad eenyu?

cards

Nabi Muhammad saw Makkatti dhalate, Madiinatti du'ee achumatti awwaalame. Magaalaan tun lamaanuu yeroo ammaa biyya Saudi Arabia kheysatti argamti. 

Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad eenyu?

cards

Nabi Muhammad saw nama akkaan if gad qabu ture, takkaa dandeettii Rabbiitin qaba hin janne Mu'jizaa agarsiisellee dandeytii Rabbiitin tahuu mirkaneyse.

Haalaa fi Amala Nabi Muhammad

Haalaa fi Amala Nabi Muhammad

cards

Nabi Muhammadii fi warri isa jala deemu ni dirqisiifaman biyarraa baafamuuf yeroo lama dirqisiifaman Garuu inni diinota isaatiif dhiifama godhee fi Rabbi khadhateef.

Haalaa amala Nabi Muhammad

Haalaa amala Nabi Muhammad

cards

diinonni nabi muhammad jajjaboon dhumarratti amantii Islaamaa qabatanii turan, sunis sababa rahmataa fi akkaan gara laafina isaatiif haalaaf amala gaarii isaatiifi.

Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad eenyu?

cards

Nabi muhammad meeshaa waraanaa hin qabanne cunqurafamtootarraa diina deesbisuuf malee, Nageenyaa fi wal-qixxummaa baballisuuf malee, diinota isaa wajjiin wal qixumma fi haqaan dalguu ture.

Nabi Muhammad Eenyu?

Nabi Muhammad Eenyu?

cards

Inni Ergamaan Rabbii SW daa'ima yatiima gammoojjii arabaa keessatti Rabbiin guddise caalaa anbiyootaa kan namaaf ergame Tahe. 

Nabi Muhammad Eenyu

Nabi Muhammad Eenyu

cards

Ergamaan rbbii muhammad SAW  cunqursaa hedduu kheeysa dabaree ture, garuu erga injifatee haaloo bahatuu dandayee booda diinota isaatiif dhiifama gdhe.

Ergaan Nabi Muhammad

Ergaan Nabi Muhammad

cards

"ergaan nabi muhammad saw tan nageenyaa fi gara laafummaa tolaoolinsaa turte ammallee sanuma" Bill Piikar hayyuu kiristaanaa.

Aqiidaa kee qabadhu

Aqiidaa kee qabadhu

books

Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf adeeysiti,bifa qaafi fi deebiitiin qophooyte.