Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Hajjii sirrooftuu godhuu

Hajjii sirrooftuu godhuu

videos

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

books

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

books

Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur'aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

books

Towbaan hatattamaan barbaachistuu tahuu isiittu kitaaba kana keessatti ibsame. gufuun towarraa nama dhoowwitus tan akkam akka taate himamee jira.