Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

books

Towbaan hatattamaan barbaachistuu tahuu isiittu kitaaba kana keessatti ibsame. gufuun towarraa nama dhoowwitus tan akkam akka taate himamee jira.

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

books

kitaabni kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

books

Kitaabni kuni hadiisa shantama ufkeessaa qaba matadureelee gorsa adda addaa irraa dubbata, arba'iina nawaawiyyii jedhama, irraa filatamaa kitaabban hadiisa keessaa isa tokkoodha.