Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Rabbirratti irkachuu

Rabbirratti irkachuu

videos

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -4

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -4

videos

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji’a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji’a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji’a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -4