Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?

Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?

videos

Olola warren maalummaa islaamaa hin hubatin hafarsan keessaa islaamummaan dubartii xiqqeessuuf afur fuudhuu hayyame jedhan. Fiilmii kana keessatti waayee kanarratti dhugaa jiruutu ibsame. Akkasuma kabajaa dubartiin gaaddisa islaamaa jalatti gonfatteetu ibsame. Akkamitti akka qaroominni jaarraa kanaa dubartii kabajaa irraa mulqitee meeshaa daldalaa isii fakkeessiteenis ni ibsama.

Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne

Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne

videos

Kuni beekkomsa hubannoo 10 Kan sadarkaa masiih islaama keessatti qabu ibsuudha. Nama dhugaan masiihiifii haadha isaa Maryam jaalatuuf dhiheessina. Kuni raga muslimtoonni isaan kana lameen jaalachuufii kabajuuti. Kanaan malee iimaanni muslimaa hinguutamu. Barnoonni kuni Nama haqaa yaadu hunda -akka muslimtoonni nama kamiiyyuu caalaa masiih jaalataniifii kabajan-nihubachiisa. Jaalalli masiih kandhugaa gama islaamummaa akka oofee nugeessu beekamaadha.

Gorsa Barbaachisaa 1

Gorsa Barbaachisaa 1

audios

Sagantaa kana keessatti gorsi adda addaa kan qur’aanaa fii hadiisarraa walitti qindaawe dhihaatee jira. Sagantaan kun qooda 2 qaba.

Badiilee gurguddoo 2

Badiilee gurguddoo 2

audios

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

Badiilee Gurguddoo 1

Badiilee Gurguddoo 1

audios

Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.

Barnoota hajjiifi umraa (kutaa 2ffaa)

Barnoota hajjiifi umraa (kutaa 2ffaa)

audios

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Barnoota Hajjiifii Umraa (Kutaa 1ffaa)

Barnoota Hajjiifii Umraa (Kutaa 1ffaa)

audios

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

books

Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. kan lammaffaa seera soomana ramadaanaattu ibsama.

Seera Hajjiifii Umrah

Seera Hajjiifii Umrah

books

Kitaaba kana keessatti barnoota hajjiifii umraattu bifa gabaabaan dhihaata. suuraaleen gargaaramee nama hubachiisa.

Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah

Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah

books

kitaaba kana keessatti barnoota bu’ura aqiidaa sirrooftuu muslimtootaattu ibsame.waayee towhiida Rabbiitii fii maqaleefii sifaata isaa keessatti ibsa guddaa qaba. Ragaalee qur’aanaafii hadiisaarratti hundaawuudhaan.

KUTAALEE AQIIDAA

KUTAALEE AQIIDAA

books

Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.