Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah

Aqiidaa Ahlussunnaa wal Jamaa’ah

books

kitaaba kana keessatti barnoota bu’ura aqiidaa sirrooftuu muslimtootaattu ibsame.waayee towhiida Rabbiitii fii maqaleefii sifaata isaa keessatti ibsa guddaa qaba. Ragaalee qur’aanaafii hadiisaarratti hundaawuudhaan.

KUTAALEE AQIIDAA

KUTAALEE AQIIDAA

books

Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

QUR’AANA AKKAMITTI QARAANA?

books

Kitaabni kun sadarkaa daraajaa guddina qur 'aanaati ibsa.  Akkasuma barnoota akkaataa qaraatii qur 'aanaa (tajwiidaa) bal' inaan uf keessaa qaba.

MALLATTOO LAAFINA IIMAANAA

MALLATTOO LAAFINA IIMAANAA

books

Kitaabni kuni Rakkoo guddoo muslimtootaa tan taate rakkina dadhabina iimaanaati ibsa, furmaataafii wal'aansas ni akecka. DHUKKUBA - SABABA ISAA - WALLAANSA

KAAYYOO HAJJII

KAAYYOO HAJJII

books

kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamtceftu ibsama. faaydaan bu'aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe haijiraa akka argamu ibsamee jira.

Hisnul muslim

Hisnul muslim

books

Kitaaba kana keessatti zikrii ganamaaf galgalaa tiifii duaaiiwwan adda addaa barbaachiftu ibsamee jira.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

books

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.