barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -01

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 01

afaan kee filadhu