Qabiyyee

content

content of video

Description

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 09


Kan iyaafame: jum'ah

Yaadota