Qabiyyee

Tarreevideos

Videos

hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif

hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

jaartiin jaarsa isii gammachiisuu

jaartiin jaarsa isii gammachiisuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

janaazarratti salaatuu eegasii jala deemanii awwaaluu

janaazarratti salaatuu eegasii jala deemanii awwaaluu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

jannata Rabbi kadhatanii ibiddarraa maganfachuu

jannata Rabbi kadhatanii ibiddarraa maganfachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

jecha subhaanallaahi walhamdulillaahi wallaahu akbar laa ilaaha illall

jecha subhaanallaahi walhamdulillaahi wallaahu akbar laa ilaaha illall

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

subhaanaka Allaahumma wabihamdika Ashhadu anlaailaaha illaa anta astagfiruka ...

subhaanaka Allaahumma wabihamdika Ashhadu anlaailaaha illaa anta astagfiruka ...

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

jecha subhaanallaahilaziim wabihamdihii

jecha subhaanallaahilaziim wabihamdihii

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

jia hundarraa guyyaa sadi sadih soomanuu - arafaatiifii - aashuuraa

jia hundarraa guyyaa sadi sadih soomanuu - arafaatiifii - aashuuraa

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

karaa Rabbii keessatti guyyaa tokko soomanuu

karaa Rabbii keessatti guyyaa tokko soomanuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

karaa Rabbii keessatti kennachuu

karaa Rabbii keessatti kennachuu

karaa Rabbii keessatti kennachuu.

mormiifii muggutii dhiisuu

mormiifii muggutii dhiisuu

mormiifii muggutii dhiisuu.

muslimarratti laaffisuufii muslima sattaruu

muslimarratti laaffisuufii muslima sattaruu

muslimarratti laaffisuufii muslima sattaruu.