Qabiyyee

Tarreevideos

Videos

badirraa qaanfachuun iimaanarraayi

badirraa qaanfachuun iimaanarraayi

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

Baatii zulhijjaa kurnan duraa soomanuu

Baatii zulhijjaa kurnan duraa soomanuu

Baatii zulhijjaa kurnan duraa soomanuu.

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2

Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -4

Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -4

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji’a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji’a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji’a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -4

Barnoota imaanaa kutaa 3

Barnoota imaanaa kutaa 3

Barnoota imaanaa kutaa 3

Barnoota imaanaa kutaa 2

Barnoota imaanaa kutaa 2

Barnoota imaanaa kutaa 2

Barnoota imaanaa kutaa

Barnoota imaanaa kutaa

Barnoota Iimaanaa Kutaa 1

Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?

Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?

Olola warren maalummaa islaamaa hin hubatin hafarsan keessaa islaamummaan dubartii xiqqeessuuf afur fuudhuu hayyame jedhan. Fiilmii kana keessatti waayee kanarratti dhugaa jiruutu ibsame. Akkasuma kabajaa dubartiin gaaddisa islaamaa jalatti gonfatteetu ibsame. Akkamitti akka qaroominni jaarraa kanaa dubartii kabajaa irraa mulqitee meeshaa daldalaa isii fakkeessiteenis ni ibsama.

Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne

Beekkomsa 10n dinqisiisaa waayee masiih Islaama keessatti kan ati hinbeeyne

Kuni beekkomsa hubannoo 10 Kan sadarkaa masiih islaama keessatti qabu ibsuudha. Nama dhugaan masiihiifii haadha isaa Maryam jaalatuuf dhiheessina. Kuni raga muslimtoonni isaan kana lameen jaalachuufii kabajuuti. Kanaan malee iimaanni muslimaa hinguutamu. Barnoonni kuni Nama haqaa yaadu hunda -akka muslimtoonni nama kamiiyyuu caalaa masiih jaalataniifii kabajan-nihubachiisa. Jaalalli masiih kandhugaa gama islaamummaa akka oofee nugeessu beekamaadha.

08 Seena Rasuulaa Salallahu Alayhi Wasallam Qophessaan

08 Seena Rasuulaa Salallahu Alayhi Wasallam Qophessaan

08 Seena Rasuulaa Salallahu Alayhi Wasallam Qophessaan Sheikh Ahmadarif