• විශ්වාස කළ යුතු කරුණු සය

  විශ්වාස කළ යුතු කරුණු සය නම් දෙවියන් පිළිබඳවත්, ඔහුගේ දේව දූතයින්, ධර්ම දූතයින්, ධර්ම ග්‍රන්ථ, මරණින් මතු ජීවිතය හා දෛවය පිළිබඳ විශ්වාසය වේ.

  11/11/2018
  686
 • ඉස්ලාම් දහම

  ඉස්ලාම් ධර්මය අනුගමනය කිරීමට පහසු මාර්ගයකි.ඉස්ලාමීය මූලික විශ්වාසයන් සහ ප්‍රථිපත්තීන්, විශ්වාස කළ යුතු කරුණු සය හා ඉස්ලාම් ධර්මයෙහි කුලුනු පහ යන සංකල්...

  11/11/2018
  620
 • කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් තුමාණන්?

  මැවීම් කෙරෙහි අනුකම්පාවක් ලෙස, මුළු මිනිස් සංහතියටම දෙවියන් විසින් එවන ලද අවසාන හා අවසන් වක්තෘවරයා මුහම්මද් විය.

  11/11/2018
  624
Choose Your Language