අන්තර්ගතය

ලැයිස්තුවvideos

Videos

ඉහ්රාම් තත්වයෙහි තහනම්දේ

ඉහ්රාම් තත්වයෙහි තහනම්දේ

ඉහ්රාම් තත්වයෙහි තහනම්දේ

ඉහ්රාම් සහ තල්බියා

ඉහ්රාම් සහ තල්බියා

ඉහ්රාම් සහ තල්බියා 

හජ් සම්බන්ද පෙරවදනක්

හජ් සම්බන්ද පෙරවදනක්

හජ් සම්බන්ද පෙරවදනක් 

හජ් කර්තව්‍යයෙහි මහිමය

හජ් කර්තව්‍යයෙහි මහිමය

හජ් කර්තව්‍යයෙහි මහිමය

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

1.මුස්ලිම් දෙමාපියන් නිසා අපි මුස්ලිම් බවට පත්ව සිටිමු2. ඉස්ලාම් ගැන දැනුම ලැබීම අපගේ යුතුකමවේ    3. ඉස්ලාමයේ ඒක දේව වදය සහ එහි අවශ්‍යතාවය

ඉස්ලාමයේ කාන්තා ඇඳුම

ඉස්ලාමයේ කාන්තා ඇඳුම

ඉස්ලාමයේ කාන්තා ඇඳුම සහ එහි අවශ්‍යතාව

රමදාන් උපවාසයේ මහිමය

රමදාන් උපවාසයේ මහිමය

1. රමදාන් මාස උපවාසයේ මහිමය පිළිබඳව කුර්ආන් වදන්.2. උපවාසය පළිහකි. පාපයන්ගෙන් වැළකී සිටියහොත් ෂෙයිතාන් මර්ධනය කරනු ලබති, නිරයෙන් ආරක්ෂාව හා ස්වර්ගයට පිවිසීමට මාර්ග විවෘතවේ, සලාහ් දෙක අතර ත්‍යාගය, ජුම්ආ දෙක අතර ක්‍ෂමාව, රමදාන් සිට ලබන වසර රමදාන් මාස අතර වන්දි, උම්රා සඳහා ලැබෙන කුසල් ලැබෙනු ඇත.

හජ් වන්දනාව තුළින් සහෝදරත්වය

හජ් වන්දනාව තුළින් සහෝදරත්වය

හජ් වන්දනාව තුළින් ඉස්ලාමිය සහෝදරත්වය තහවුරුවේ

මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?

මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?

1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය2. මුහර්රම් උපවාස

ආගමික සංහිඳියාව -2

ආගමික සංහිඳියාව -2

1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු   2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ආගමික සංහිඳියාව -3

ආගමික සංහිඳියාව -3

1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ආගමික සංහිඳියාව -4

ආගමික සංහිඳියාව -4

1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න