අන්තර්ගතය

ලැයිස්තුවvideos

Videos

4- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

4- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද

3- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

3- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද

2- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

2- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද

1- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

1- ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම කෙතරම් වැදගත් දැයි කියන හදීසය මෙහි විස්තර කර ඇත.

සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය

සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය

සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය පිළිබඳ තිබෙන එක් හදීසයක අර්ථය හා කෙටි පැහිදිලි කිරීමක්

ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්

ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්

ශිර්ක් හෙවත් අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට ආදේශ කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ වචන ස්වල්පයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලදී.

සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්

සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්

අප විසින් දෛනිකව සිදුවන සුළු පාපයන් අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ කරුණාව හේතුවෙන් මැකී විනාශ වී යන්නේය.එවන් කර්තව්‍යයන් සමහරක් මෙහි විස්තර කෙරේ.

බිද්අත් යනු කුමක්ද?

බිද්අත් යනු කුමක්ද?

බිද්අත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි භයානකත්වය පිළිබඳව කෙටි පණිවිඩයක්

පාපොච්චාරණය

පාපොච්චාරණය

මානවයාගෙන් එදිනෙදා සිදු වන පාපයන් සඳහා ඔහු සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණය කළ යුතුය

ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්

ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්

ඊමාන් යන්නෙහි සැබෑ අර්ථය හා එහි අඩංගු විය යුතු කරුනු කාරනා කුමක්ද යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි නැරඹිය හැක

දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම

දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම

සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳුන් අභියස ආයාචනා කිරීමෙහි වැදගත් කම පිළිබඳ ඇති අල් කුර්ආන් වැකි හා නබි වදන් සමහරක් මෙම වීඩියෝ පටයේ නැරඹිය හැක.