Numele lui Allah ArRahman ArRahim

Numele lui Allah ArRahman ArRahim ~ Cel Milostiv, Cel Îndurător, Cel care oferă milostivire.

Aceste două Nume mărețe au fost frecvent menționate în Nobilul  Coran. A spus Allah Preaînaltul:

„Cel Milostiv care s-a înălțat deasupra Tronului” [Coran, 20:5]

și:

„El este Cel care a creat Cerurile și Pământul și ceea ce este între ele în șase zile, iar apoi s-a înălțat deasupra Tronului, Cel Milostiv. Întreabă despre aceasta pe cineva bine știutor [profetul Mohammed].”  [Coran, 25:59]

și:

[A spus Avraam:] „O, tată! Mă tem să nu te atingă o pedeapsă de la Cel Milostiv și să nu devii un tovarăș al lui Șeitan [în focul Iadului]”  [Coran, 19:45]

și:

„[Aceasta este] răsplată de la Domnul tău și un dar îmbelșugat, ~ [De la] Stăpânul Cerurilor și al Pământului și al celor care se află între ele, Ar-Rahman [Cel Milostiv]. Și ei nu vor cuteza să-I spună Lui o vorbă.” [Coran, 78:36-37]

și:

„Cel Milostiv [Ar-Rahman] ~ L-a învățat [pe om] Coranul [prin Marea Sa Milă].” [Coran, 55:1-2]

Numele de ArRahim este menționat fie în mod individual, precum în Cuvântul lui Allah:

„El este Cel ce vă binecuvântează, ca și îngerii Săi, pentru ca să vă scoată pe voi din întunecimi la lumină. Și El este cu dreptcredincioșii Îndurător.” [Coran, 33:43]

fie  împreună cu numele de ArRahman, precum în surat alFatiha și în formula “Bismi Allahi ArRahmani ArRahim” [În Numele lui Allah, Cel Milostiv Îndurător] sau împreună cu un alt nume, precum:

AlAziz ArRahim [Cel Puternic, Îndurător], AlGhafur ArRahim [Cel Iertător, Îndurător], AlBarr ArRahim [Cel Milostiv, Îndurător], AtTauab ArRahim [Cel Iertător, Îndurător].

Numele lui Allah  ArRahman și ArRahim  au o poziție și un statut măreț, de vreme ce ele sunt Numele cu care Allah a început “Mama Coranului” [Surat alFatiha – primul Capitol din Coran] și le-a făcut un punct de referință și un titlu, pentru călăuzirea și adevărul pe  care le-a  revelat, ambele fiind cuprinse de formula căreia nu îi poate face față Satana, și tot ele sunt și cele cu care și-a început scrisoarea sa Profetul lui Allah Solomon [pacea fie asupra lui], și cu aceastea pogora Gavriil [pacea fie asupra sa] în deschiderea fiecărui Capitol în parte din Coran, atunci când îi aducea  Profetului [pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa] revelația.  

În nenumărate contexte,  aceste două Nume au fost menționate împreună în cuprinsul Coranului, și fiecare dintre acestea confirmă atributul “Milei, Milostivirii” ca aparținându-I lui Allah, Cel Plin de Slavă și Noblețe, iar alăturarea acestor două Nume este un indiciu al confirmării acestei atribuiri și al atașamentului și legăturii dintre cel corelat cu cel cu care este corelat.

Astfel, ArRahman este Cel care deține atributul Îndurării și al Milostivirii, iar ArRahim este Cel care are Milă de robii Săi, și de aceea Allah Preaînaltul spune:

„ Și El este cu dreptcredincioșii Îndurător [Rahim].”  [Coran, 33:43]

și:

Și El [i-a iertat de asemenea] și pe cei trei care au fost lăsați singuri, până ce pământul le-a fost lor prea strâmt, cu toate că el era întins, iar sufletele lor au devenit și ele prea strâmte și atunci au știut ei că nu este adăpost de Allah decât numai la El. Apoi a primit căința lor, pentru ca ei să se poată întoarce [la El], căci Allah este At-Tauuab [Primitor al căinței] [și] Ar-Rahim [Îndurător].  [Coran, 9:118]

Nu s-a spus, astfel, că Allah este Rahman cu robii Săi sau că este Rahman cu cei dreptcredincioși, ci că El este Rahim cu aceștia.

Numele de ArRahman, prin forma lingvistică în care este menționat, indică deținerea atributului “milei” [milostivirii – “ar-rahma”] într-o formă fixă, permanentă, perfectă; în vreme ce  ArRahim indică exercitarea acestui atribut asupra celui căruia i se arată milă și milostivire de către Allah; ArRahim fiind Cel care dă curs milei și milostivirii și acționează în sensul acesteia.

 Aceste două nume indică perfecțiunea îndurării și milostivirii ca atribut al lui Allah și atotcuprinderea acesteia,  întrucât toate beneficiile și binecuvântările și  încântarile și binele și bunăstările  ce există în lume, în înălțimea acesteia și în adâncurile ei, sunt o consecință a îndurării și milostivirii Sale. Tot astfel este și îndepărtarea de acestea a ceea ce este neplăcut; pentru că nimeni altcineva nu poate aduce ceea ce este bun în afară El și nimeni altcineva nu poate îndepărta ceea ce este rău în afară El, și Allah este Cel mai Milostiv dintre cei milostivi.  

Îndurarea și milostivirea Sa, Preaînaltul, a întrecut și a învins furia Sa, iar vădirea Îndurării și Milostivirii Sale în creația Sa este de necontestat, până într-acolo că ea a umplut și a cuprins cerurile și pământul și au fost învăluite de ea  inimile oamenilor, astfel încât creațiile au arătat îndurare unele față de altele prin această Îndurare și Milostivire pe care Allah a răspândit-o asupra lor și a pus-o în inimile acestora. 

Până într-acolo că și animalele, care nu urmăresc niciun beneficiu și nici nu iau în considerare vreo consecință a faptelor lor sau vreo pedeapsă,  au arătat milă și milostivire față de puii lor. Iar în mila și compasiunea imensă a acestora este o  mărturie a grijii față de ele a Creatorului lor și a imensei milostiviri  a Acestuia. 

Îndurarea lui  Allah s-a manifestat, de asemenea,  și în poruncile și legile Sale, într-o modalitate ce poate fi înțeleasă cu mintea, dar și văzută cu ochiul liber, și este cu ușurință recunoscută de cei înzestrați cu minte. Legea Sa este lumină,   îndurare, milostivire și călăuzire. El a prescris Legile Sale cu îndurare și căutând milostivirea, demnitatea, fericirea și izbânda supușilor Săi.

A legiferat, de asemenea, în prescrierile Sale facilitare și ușurare și a oprit de la ceea ce este umilitor și împovărător, aceasta fiind una dintre cele mai mari indicii ale măreției Milostivirii Sale, ale Existenței Lui și ale Generozității Sale, așa cum și toate cele de la care El a oprit sunt o formă de milostivire și îndurare, întrucât acestea au venit sub forma unei protejari a religiei oamenilor și a minților lor, precum și a onoarei acestora, a trupurilor lor,  a caracterului și a bunurilor lor, de orice este rău sau vătămător.

În ziua învierii, însă, Allah Preaslăvitul îi va privilegia cu îndurarea, milostivirea, binecuvântările și bunăvoința  Sa pe robii Săi care au crezut în El și în Profeții trimiși de El și îi va înnobila  pe aceștia cu o iertare și o îndurare ce nu poate fi  descrisă în cuvinte și nici nu poate fi cuprinsă de gânduri sau imaginată.   

Așa cum a fost menționat într-un hadis, îndurarea lui Allah are o sută de părți, iar din acestea El a pogorat doar o singură parte, pe care a împărțit-o între djini și oameni și animale și vietățile parazite (asemenea viermilor),  prin intermediul acesteia ei manifestându-și  dragostea și mila între ei și prin aceasta chiar și o fiară putând deveni drăgăstoasă față de puiul ei. Celelalte 99 de părți ale Milei și Milostivirii Sale, însă, Allah le-a păstrat pentru a îi ierta pe robii Săi și a arată Milă față de aceștia în Ziua Judecății. [hadis convenit asupra autenticității sale].

 Această  Milă și Milostivire ce nu poate fi exprimată în cuvinte este dăruită de Cel mai Milostiv dintre cei milostivi și îi binecuvântează cu aceasta pe robii Săi cei dreptcredincioși  Cel a cărui Milă și Milostivire a cuprins tot ceea ce există.

[Allah] a spus:

[…] iar îndurarea Mea cuprinde toate lucrurile.” Și Eu voi prescrie pentru cei care au frică și achită Dania [Az-Zakat] și cei care cred în versetele Noastre.  [Coran, 7:156]

 Și cu cât robul a fost mai supus și a sporit în apropierea și adorarea sa față de Domnul său,  cu atât a crescut și Mila și Milostivirea și Îndurarea pe care acesta este îndreptățit să o primească. A spus Preaînaltul:

Iar acesta [Coranul] este o Carte binecuvântată pe care Noi am pogorât-o. Urmați-o și temeți-vă! Poate că vi se va arăta îndurare! [Coran, 6:155]

și:

Împliniți Rugăciunea [As-Salat], achitați Dania [Az-Zakat] și supuneți-vă Trimisului; poate că voi veți avea parte de îndurare.  [Coran, 24:56]

și:

Nu faceți stricăciune pe pământ, după buna lui întocmire. Și chemați-L pe El întru frică și speranță, căci îndurarea lui Allah este aproape de cei care săvârșesc bine. [Coran, 7:56]

 Același sens fiind exprimat, de asemenea, și în nenumărate alte versete.

Și oricât de mare ar fi mila și îndurarea și milostivirea oamenilor unii pentru alții, Allah, Cel plin de slavă și noblețe,  este și mai Milostiv față de ei. Așa cum a fost menționat în cele două culegeri autentice de hadis-uri [tradiții profetice], Omar ibn Khattab [Allah să fie mulțumit de el] a spus:

Niște prizonieri au fost aduși la Mesagerul lui Allah (ﷺ), printre care se afla și o femeie care alerga (căutându-și copilul). Când a văzut un copil printre cei captivi, l-a luat, l-a strâns puternic de pântecele ei [îmbratișându-l] și l-a alăptat. Atunci, Profetul (ﷺ) a spus “Credeți că această femeie și-ar arunca vreodată copilul în foc?” Am spus: “[Jurăm] pe Allah, că ea nu și-ar arunca niciodată copilul în foc.” Apoi, Mesagerul lui Allah (ﷺ) a spus: “Allah este mai Milostiv cu robul Său decât această femeie față de fiul ei.”

 Și nu este vreo ființă mai milostivă față de o alta mai mult decât o mama față de fiul ei, și aceasta este o milostivire care nu poate fi egalată de nicio altă milostivire a oamenilor, însă Allah, Cel plin de Noblețe și Preaînalt, este mai Milostiv față de robii Săi mai mult decât o mama față de fiul ei. Și chiar dacă milostivirea tuturor celor milostivi s-ar strânge la un loc, ea nu ar reprezenta nimic în comparație cu Mila și Milostivirea Celui mai Milostiv dintre cei milostivi.

Trebuie avut în vedere aici și faptul că Mila și Milostivirea atribuită lui Allah este de două tipuri. Primul tip se referă la o Milă și Milostivire și Îndurare generală, care a fost asociată Științei Sale în Cuvântul lui Allah:

„Doamne! Tu Îți întinzi peste toate lucrurile îndurarea și știința Ta. [Coran, 40:7]

Astfel încât tot ceea ce este cuprins de știința lui Allah, care cuprinde totul, este cuprins și de Mila Sa, pentru că Allah a asociat această Milă, Milostivire și Îndurare cu Știința Sa. Și ea este o Milostivire și o Îndurare care împresoară toate creațiile lui Allah, chiar și pe necredincioși. Se face referire aici la o milă [milostivire] fizică, materială,  legată de viața lumească și în directă legătură cu mâncarea, băutura, veșmintele, adăpostul lor și tot ceea ce este legat de acestea.

Există, însă,  și o Milă, Milostivire și Îndurare specifică, specială, particulară, destinată în mod special de către Allah doar robilor Săi cei dreptcredincioși. Iar aceasta este o Milă și Îndurare și Milostivire ce cuprinde aspecte de natură spirituală, religioasă și laică, precum și legate de viață de apoi, prin facilitarea pentru aceștia a actelor de  supunere și a faptelor bune și prin statornicia lor în credință și călăuzirea pe calea cea dreapta și înnobilarea lor prin dăruirea Paradisului și apărarea de Foc.

Allah este Cel care și-a asumat atribuția de a ne face prin mare Îndurarea Sa dintre robii Săi cei drepți și de a ne binecuvânta cu îndurarea și milostivirea pe care El a prescris-o supușilor Săi cei dreptcredincioși, și, cu adevărat, El este cel Cel care oferă cu generozitate și El este Cel mai Milostiv dintre cei milostivi.

O, Allah, implorăm revărsarea asupra noastră a Milei și Milostivirii și Îndurării Tale, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi!

Choose Your Language