విషయం

content

list of authors

About Author

The Memphis Dawah Team

The Memphis Dawah Team

The Memphis Dawah Team

ఖుర్ఆన్ రచయిత ఎవరు?

ఖుర్ఆన్ రచయిత ఎవరు?

పుస్తకం

ఖుర్ఆన్ రచయిత ఎవరు అనే అతి ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ పుస్తకం ప్రామాణిక ఆధారాలతో, చాలా చక్కగా చర్చించినది. నిష్పక్షపాతంగా దీనిలోని విషయాలను గురించి లోతుగా ఆలోచిస్తే, అసలు సత్యాన్ని గ్రహించటం తేలికవుతుంది. దాని ద్వారా ఇరపరలోక సాఫల్యాల మార్గాన్ని కనుగొంటారు. ఇన్షా అల్లాహ్.