ఆ ఋజువు అన్ని సందర్భాలలో కేవలం అల్లావైపు మాత్రమే మరలాలి అనే దానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు

ఋజువు

ప్రవక్తలు , వారి అనుచరులు , పుణ్యపురుషులు తదితరవారందరూ జీవితంలో వారికి ఎదురైన ప్రతి సందర్భంలో కేవలం సర్వవిశ్వాన్ని సృష్టించిన , సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ వైప్ మరలాలో , కేవలం ఆయనతోనే ఎలా సహాయాన్ని అర్ధించారో వాటికి సంబందించిన ఆధారాలు దైవగ్రంధమైన ఖురాను మరియు దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ ( స ) వారి సున్నతు ద్వారా వివరింపబడినది .

Choose Your Language