అపరిశుభ్రత – పరిశుభ్రత

అపరిశుభ్రత - పరిశుభ్రత 

మీ భాషను ఎంచుకోండి