ఉపవాసకులకు సేవ, విరమణ చేయించటం

ఉపవాసకులకు సేవ, విరమణ చేయించటం - ముహమ్మద్ జాకిర్ అబ్దుల్ ఖుద్దూస్

మీ భాషను ఎంచుకోండి