Ý nghĩa Muhammad là Thiên Sứ của Allah

Ý nghĩa của câu tuyên thệ thứ hai để vào tôn giáo Islam: Chứng nhận Muhammad là Sứ Giả của Allah.

Choose Your Language