Con Người Tại Sao Tồn Tại, Rồi Sẽ Về Đâu ?

Bài viết phân tích về mục đích tồn tại của con người ở trần gian để làm gì? để ăn, để ngủ, để vui chơi ? Tất cả đều không, mục đích chính là để thờ phượng Đấng Tạo Hóa

Choose Your Language