Thứ 3: Toàn vẹn và Cân Bằng

Bản ghi âm quyển sách: Tìm hiểu Islam, của Sheikh tiến sĩ: Munaqqazh Bin Mahmood Assiqar ở phần: Các đặc điểm và mục đích của hệ thống giáo luật, mục: Toàn vẹn và Cân bằng.

Choose Your Language