ững Gì Trái Ngược Với Nó Và Những Điều Hủy Hoại Islam

Alhamdulillah, xin tạ ơn một mình Allah, và cầu xin điều tốt đẹp cũng như sự bình an đến vị Nabi cuối cùng, đến gia quyến của Người cùng các vị Sahabah của Người. Vì giáo lý đức tin đúng đắn là gốc rễ của Islam và là nền tảng của tôn giáo, tôi thấy nó nên là một đề tài cần được giảng dạy. Chiếu  những bằng chứng giáo lý từ Thiên Kinh (Qur'an) và Sunnah (Hadith) rằng các hành động và lời nói chỉ có giá  và được chấp nhận khi chúng dựa trên giáo lý đức tin đúng đắn, còn nếu giáo lý đức tin không đúng thì các hành động cũng như lời nói đều vô giá trị, như Allah Tối Cao đã phán:

Choose Your Language