Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo

Đây là quyển sách rất hữu dụng và thiệt thực cho cộng đồng Islam như Sheikh nhà thông thái Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz khen tặng. Trong nó hàm chứa biết bao là đều Haram bị giáo lý nghiêm cấm được trích rút từ Qur’an và Sunnah Saheeh. Trong các thể loại Haram đó có loại là đại tội Shirk xóa sạch đức tin của người phạm phải, có tội rất trọng đại mà người vi phạm rất xem nhẹ . . . là tín đồ Muslim biết kính sợ Allah thì cần phải trao dồi kiến thức đúng thật về tôn giáo mình biết đâu là được phép và đâu là bị cấm để tôn thờ Allah bằng kiến thức Islam chân chính.

Choose Your Language