విషయం

content

Content of article

మానవుడు – ఒక స్వేచ్ఛాజీవి :

మానవజాతి అనేది సృష్టికర్త యొక్క అత్యుత్తమ సృష్టి. అతడు మహోన్నత అంతర్గత శక్తులతో (potentialities) సృష్టించబడినాడు. ఇతర సృష్టితాలకు భిన్నంగా అతడికి స్వయంగా ఆలోచించే, ఆచరించే మరియు ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడింది. అల్లాహ్ అతడికి సన్మార్గాన్ని చూపాడు మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జీవనం ఒక పరిపూర్ణ ఉపమానంగా అతడికి అందించబడింది. ఈ రెండింటిని అనుసరించడంలోనే అతడి మోక్షం ఉంది. మానవ వ్యక్తిత్వ పవిత్రత మరియు పరిశుద్ధతను ఇస్లాం బోధిస్తున్నది. జాతి, కుల, మత, లింగ, వర్ణ భేదం లేకుండా మానవులందరూ సమానులేననే నగ్నసత్యాన్ని నొక్కి వక్కాణిస్తున్నది.

ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులలో బోధించబడిన అల్లాహ్ యొక్క ధర్మశాసనం మాత్రమే అన్నింటి కంటే ఉత్తమమైంది. అది సమాజంలోని ఉన్నత వంశస్థులపై మరియు అథమ స్థానంలోని ప్రజలపై, ధనికులపై మరియు బీదవారిపై సమానంగా వర్తిస్తుంది. అలాగే పాలకులపై మరియు పామరులపై కూడా.

కామెంట్లు