విషయం

content

list of authors

About Author

Muhammad Kareem Allah

Muhammad Kareem Allah

Muhammad Kareem Allah

ఇస్లాం పిలుపు

ఇస్లాం పిలుపు

పుస్తకం

ఈ పుస్తకంలో ఇస్లాం ధర్మంలోని సత్యం తనను ఎలా ప్రభావితం చేసిందో రచయిత వివరించారు. ప్రజలు సామాన్యంగా నమ్మే ‘ధర్మాలన్నీ ఒకటే, ఏ దేవుణ్ణి కొలిచినా పర్వాలేదు’ అనే అపోహలకు చాలా మంచిగా సమాధానం ఇచ్చి, సత్యం ఏమిటో ప్రజల ముందు తేటతెల్లం చేసారు

ఖుర్ఆన్ - మానవజాతి కొరకు పంపబడిన అంతిమ దివ్యసందేశం

ఖుర్ఆన్ - మానవజాతి కొరకు పంపబడిన అంతిమ దివ్యసందేశం

పుస్తకం

ఖుర్ఆన్ - అల్లాహ్ వాక్కు, మానవజాతి కొరకు మార్గదర్శకత్వం, అంతిమ సందేశం మరియు అది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై ఎలా అవతరించిందనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది. అంతేగాక, ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథాన్ని అవతరింపజేసింది అల్లాహ్ యే ననే సత్యాన్ని మనం ఎలా కనిపెట్టగలమో తెలుపుతున్నది. ఇంకా మానవజాతి కొరకు ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అవతరింపజేయబడటం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని చర్చిస్తున్నది.

సుస్వాగతం

సుస్వాగతం

పుస్తకం

దీనిలో అనేక మంచి మంచి వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఇస్లాం గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వారి కొరకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇస్లాం గురించి ప్రజలలో వ్యాపించి ఉన్న అపోహలను, భ్రమలను దూరం చేస్తుంది. అంతేగాక, 1436హిజ్రీ (2015) సంవత్సరపు రమదాన్ సాంస్కృతిక పోటీ పుస్తకం కూడా. దీని చివరిలో పోటీ షరతులు మరియు క్విజ్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వాటి జవాబులు సమయంలోపల రబ్వహ్ జాలియాత్ కు పంపగలిగితే, మీరు మంచి బహుమతి పొందే అవకాశం కూడా ఉన్నది.

అమానతులు

అమానతులు

ఆడియో ఫైల్

మానవులలో ఉండవలసిన నిజాయితీ గురించి, బాధ్యతలు మరియు కర్తవ్యాల గురించి, ప్రజల మధ్య తీర్పు చేయడం గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

పటిష్ఠమైన ఈమాన్

పటిష్ఠమైన ఈమాన్

ఆడియో ఫైల్

ఇస్లామీయ జీవిత విధానాన్ని అనుసరించడంలో మనం కలిగి ఉండవలసిన పటిష్ఠమైన ఈమాన్ గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

ప్రభువు వైపుకు మరలండి!

ప్రభువు వైపుకు మరలండి!

ఆడియో ఫైల్

మనం ప్రభువు వైపుకు ఎందుకు మరల వలెను? అనే ముఖ్యవిషయం ఇక్కడ విపులంగా వివరించబడినది.

అపనిందలు వేయటం నిషేధించబడినది

అపనిందలు వేయటం నిషేధించబడినది

ఆడియో ఫైల్

ఇతరులపై అపనిందలు వేయటం ఎంత పాపమో ఈ హదీథ్ లో ని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం బోధనల ద్వారా తెలుసుకోగలరు.

ఇరుగు పొరుగు వారి హక్కులు

ఇరుగు పొరుగు వారి హక్కులు

ఆడియో ఫైల్

ఇరుగు పొరుగువారి హక్కుల గురించి ఈ హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఉపదేశించారు.

పవిత్ర రమదాన్ మాసపు ఉపవాసాల తయారీ

పవిత్ర రమదాన్ మాసపు ఉపవాసాల తయారీ

ఆడియో ఫైల్

ప్రతి హిజ్రీ సంవత్సరపు 9వ నెల అయిన పవిత్ర రమదాన్ మాసంలో ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించటానికి, అల్లాహ్ యొక్క ప్రసన్నత పొందటానికి ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన తయారీ గురించి పలువురు సోదరుల అమూల్యమైన సలహాలు.

ఖుర్ఆన్ వెలుగులో సున్నతు ప్రాధాన్యత

ఖుర్ఆన్ వెలుగులో సున్నతు ప్రాధాన్యత

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సున్నతు యొక్క ప్రాధాన్యతను ఖుర్ఆన్ ఆయతుల ఆధారంగా చాలా చక్కగా వివరించినారు.

సహనం

సహనం

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ఇస్లాంలో సహనం యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు.

పశ్చాత్తాపం

పశ్చాత్తాపం

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ఇస్లాంలో పశ్చాత్తాపం యొక్క విధానం గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు.

ఇస్లాంలో భోజన నియమాలు

ఇస్లాంలో భోజన నియమాలు

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ఇస్లాంలో ఆహారపానీయాలు సేవించే విధానాన్ని గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు.

ముహర్రం నెల

ముహర్రం నెల

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ముహర్రం మాసం గురించి, అషూరహ్ ఉపవాస ప్రాధాన్యత గురించి మరియు కొన్ని అప్రామాణికమైన నూతన కల్పితాచరణల గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా స్పష్టంగా వివరించినారు.

ఖుర్ఆన్ పఠనా ప్రాముఖ్యతలు

ఖుర్ఆన్ పఠనా ప్రాముఖ్యతలు

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ఖుర్ఆన్ పఠనా ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించినారు.

సంకల్పం - విశ్వాసం

సంకల్పం - విశ్వాసం

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సంకల్పం మరియు విశ్వాసం అనే అంశాలపై చర్చించినారు.

ప్రయాణ నియమాలు

ప్రయాణ నియమాలు

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన ప్రయాణ నియమాల గురించి చర్చించినారు.

వస్త్రధారణ నియమాలు

వస్త్రధారణ నియమాలు

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన వస్త్రధారణ నియమాల గురించి చర్చించినారు.

సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత

సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి చర్చించినారు.

సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత

సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి చర్చించినారు.

రోగుల పరామర్శ నియమాలు

రోగుల పరామర్శ నియమాలు

ఆడియో ఫైల్

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన రోగుల పరామర్శ నియమాలను గురించి చర్చించినారు.

తౌహీద్ – నిఫాఖ్ 1వ భాగం

తౌహీద్ – నిఫాఖ్ 1వ భాగం

ఆడియో ఫైల్

దీనిలో కపటత్వం గురించి అబ్దుల్లాహ్ రెడ్డి గారు రబ్వహ్ ఇస్లామీయ తరగతులలో వివరించారు. ఈ అంశంపై ఆయన యొక్క రెండో ఉపన్యాసం ఇది.

తౌహీద్ – నిఫాఖ్ 2వ భాగం

తౌహీద్ – నిఫాఖ్ 2వ భాగం

ఆడియో ఫైల్

దీనిలో కపటత్వం గురించి అబ్దుల్లాహ్ రెడ్డి గారు రబ్వహ్ ఇస్లామీయ తరగతులలో వివరించారు. ఈ అంశంపై ఆయన యొక్క రెండో ఉపన్యాసం ఇది.

ముహర్రంనెలలోని కల్పితాచరణలు

ముహర్రంనెలలోని కల్పితాచరణలు

ఆడియో ఫైల్

ముహర్రం నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

సఫర్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

సఫర్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

ఆడియో ఫైల్

సఫర్ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

రబ్బిల్ అవ్వల్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

రబ్బిల్ అవ్వల్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

ఆడియో ఫైల్

రబ్బిల్ అవ్వల్ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

రబ్బి అల్ థానీ నెలలోని కల్పితాచరణలు

రబ్బి అల్ థానీ నెలలోని కల్పితాచరణలు

ఆడియో ఫైల్

రబ్బి అల్ థానీ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

రజబ్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

రజబ్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

ఆడియో ఫైల్

రజబ్ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

షఅబాన్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

షఅబాన్ నెలలోని కల్పితాచరణలు

ఆడియో ఫైల్

షఅబాన్ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

రమదాన్ నెల శుభాలు

రమదాన్ నెల శుభాలు

ఆడియో ఫైల్

రమదాన్ నెలలోని అనేక శుభాల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు.

ఆరాధనలలో మధ్యేమార్గం

ఆరాధనలలో మధ్యేమార్గం

ఆడియో ఫైల్

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు ఆరాధనలలో అనుసరించవలసిన మధ్యే మార్గాన్ని గురించి చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

నిత్యం సత్కార్యాలు చేస్తూ ఉండాలి

నిత్యం సత్కార్యాలు చేస్తూ ఉండాలి

ఆడియో ఫైల్

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు అవి ఎంత చిన్నవైనా, అల్పమైనవైనా సరే, నిరంతరంగా సత్కార్యాలు చేయవలసిన ఆవశ్యకత గురించి చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులను మరయు సంప్రదాయాలను కాపాడాలి

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులను మరయు సంప్రదాయాలను కాపాడాలి

ఆడియో ఫైల్

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి యొక్క సున్నతులను మరియు సంప్రదాయాలను కాపాడవలసిన ఆవశ్యకత గురించి చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

దైవాజ్ఞల్ని తప్పక పాటించాలి

దైవాజ్ఞల్ని తప్పక పాటించాలి

ఆడియో ఫైల్

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దైవజ్ఞల్ని తప్పక పాటించ వలసిన ఆవశ్యకత గురించి చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.