విషయం

content

content of article

వివరణ

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సున్నతు యొక్క ప్రాధాన్యతను ఖుర్ఆన్ ఆయతుల ఆధారంగా చాలా చక్కగా వివరించినారు.


టాగ్ చేయబడినది: Islam

కామెంట్లు

సంబంధించిన ఆడియోలు